Select a language:
Press Release

Văn Phòng Trung Tâm Phục Vụ Cộng Đồng Tạm Thời Đóng Cửa

Văn Phòng Trung Tâm Phục Vụ Cộng Đồng Quận Hạt, 15496 Magnolia St. Tại thành phố Westminster, sẽ đóng cửa để sửa chữa từ trưa thứ Năm, 7 tháng Tư đến trưa thứ Hai, 11 tháng Tư.

Các cư dân được khuyến khích nên sử dụng một trong những địa điểm khác cho các dịch vụ.

Khách hàng thuộc Cơ Quan Đặc Trách Xã Hội Quận Cam (SSA) có thể vào http://www.mybenefitscalwin.org để nạp đơn hay tìm hiểu các vấn đề liên quan đến Medi-Cal, CalFresh, CalWORKs hay những trợ cấp xã hội tổng quát hay bằng cách khác qua một trong những phương thức:

Để liên lạc với Văn Phòng Đặc Trách Người Cao Niên Quận Cam, xin gọi số điện thoại miễn phí (800) 510-2020 thứ Hai đến thứ Sáu từ 8 gờ sáng đến 5 giờ chiều hay email areaagencyonaging@occr.ocgov.com để được trợ giúp.

Khách hàng của Cơ Quan Đặc Trách Gia Cư Quận Cam (OCHA) co thể vào https://ochousing.org/ cho những thông tin tổng quát liên quan đến các chương trình OCHA. Khách hàng cũng có thể liên lạc một trong những địa điểm trực tuyến để được trợ giúp liên quan đến:

Khách hàng cũng có thể liên lạc với OCHA qua điện thoại tại:

  • (714) 480-2700
  • (800) 735-2929 Dịch Vụ Chuyển Tiếp California (California Relay Service)
    • Giờ điện thoại tiếp tân từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Thứ Hai đến Thứ Sáu

Tiếp kiến tận mặt từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Thứ Hai đến Thứ Năm và xin lấy hẹn. Quý vị có thể vào https://ochousing.org/conact-us để biết thêm thông tin.

Khách hàng Cơ Quan Y Tế Công Cộng Quận Cam cần sự trợ giúp có thể gọi đường giây  the OCLINKs tại (855) 625-4657.

Khách hàng CalOptima có thể vào https://caloptima.org/en/ContactUs.aspx.

Khách hàng Chăm Sóc Tại Gia Caregiver Resource Center OC có thể vào https://www.caregiveroc.org/contact-us.

Muốn biết thêm chi tiết về các dịch vụ của Quận Hạt, xin vào ocgov.com.